ОГОЛОШЕННЯ

 

КОНТАКТИ ДОВІРИ

WEB РЕСУРСИ
Навчання - Практика та працевлаштування - Про практику


Навчальна і виробнича практики студентів

 

Практична підготовка студентів коледжу є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня та відіграє важливу роль в адаптації студентів до сучасних вимог ринку праці.

Організація практичної підготовки студентів регламентується Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII, Положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93, Проектом Положення «Про практичну підготовку студентів вищих навчальних закладів» від 09.02.2011р., розробленого Міністерством освіти і науки України, Положенням «Про проведення практики студентів Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету», затвердженим директором коледжу.

Практика студентів проводиться на відповідним чином оснащених базах коледжу, а також на сучасних підприємствах, в організаціях, установах, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, науково-технічний рівень яких відповідає вимогам робочої програми практики і на яких створено також умови для професійного росту студентів.

За змістом і метою практики в коледжі поділяються на:

навчальну (ознайомлювальна, для отримання первинних професійних умінь та навичок, отримання робітничої професії тощо);

виробничу (технологічна, переддипломна).

Види та обсяг практик у коледжі визначаються стандартами вищої освіти за кожним напрямом (спеціальністю) відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відображаються у навчальних планах (тривалість, термін проведення). Зміст, послідовність практик визначається наскрізною програмою, яка розробляється цикловою комісією згідно з навчальним планом і затверджується керівником коледжу. Циклові комісії, окрім наскрізних та робочих програм, розробляють інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

 

Навчальна практика

 

Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, робітничих професій, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності.

Навчальна практика має своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, виробити навички практичної і дослідницької роботи, ознайомити із сучасним обладнанням.

Навчальна практика проводиться в коледжі, в спеціалізованих та відповідно обладнаних навчальних лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, навчально-практичних центрах, а також на підприємствах та установах міста і області, з якими укладені відповідні договори. У майбутньому бази практики нерідко стають місцем роботи випускників.

 

Виробнича практика

 

Метою технологічної практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду, а також збір матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного підприємства, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, а також збору та опрацювання матеріалів для дипломного проекту.

При проходженні студентами переддипломної практики власник підприємства (установи, організації), незалежно від форми власності та підпорядкування, або уповноважений ними орган чи фізична особа, а також фізична особа, яка проводить господарську діяльність та зареєстрована в установленому порядку і відповідно до законодавства використовує найману працю (у разі потреби та можливості) має право запропонувати випускникові роботу, укласти трудовий договір та надіслати до коледжу для направлення молодшого спеціаліста на роботу.

Визначення баз практики здійснюється керівництвом коледжу на основі прямих угод із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом коледжу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

Практика – це частина професійно-трудової кар’єри майбутнього фахівця-професіонала, оскільки досить часто база практики стає першим місцем роботи нашого майбутнього випускника. Саме тому пріоритетним напрямом роботи є налагодження зв’язків з підприємствами-базами практики.